Obchodní a záruční podmínky

AOBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1Nákup

Nákup zboží v naší virtuální prodejně mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit níže uvedenými pravidly. Zákazník si může objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko "objednat".

1.2Objednání zboží

Stisknutím tlačítka "objednat" a zadání počtu kusů, se zboží automaticky vloží do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k náhledu stisknutím ikony Košík. Po naplnění košíku je nutné vyplnit povinné kolonky objednacího formuláře a tento následně odeslat.

Údaje zadané při registraci budou ve smyslu zákona č. 482/2002 Z.z. použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi firmou a zákazníkem (v tomto případě - při nákupu přes internet) a prodávající se zavazuje, že je neposkytne žádné třetí osobě.

Po stisknutí tlačítka Zaslat objednávku v nákupním košíku bude Vaše objednávka zaregistrována v našem systému, o čem dostanete vyrozumění na Vámi udanou e-mailovou adresu a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi zákazníkem a prodávajícím.

Objednáním zboží se kupující zavazuje uhradit cenu za dodané zboží a služby včetně nákladů na přepravu a balení. Pokud je zboží dodáváno na fakturu, splatnost faktury je 7 dní ode dne vystavení. Zboží je odesláno až po uhrazení faktury.

Riziko ztráty, poškození nebo zničení zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí osobně kupujícím.

Od tohoto momentu pro obě strany platí všechny práva a povinnosti vyplývající z obchodních podmínek, reklamačního řádu, občanského a obchodního zákoníku.

Potvrzení objednávky ze strany naší společnosti VENDA SR spol. s r.o se provádí automaticky e-mailem. Objednávky odeslané přes internet, e-mail jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

1.3Ceny

Společnost VENDA SR spol. s r.o. garantuje cenu uvedenou na objednávce v případě, že bude uhrazena ve lhůtě splatnosti. Ve všech ostatních případech si společnost VENDA SR spol. s r.o. vyhrazuje právo na změnu cen, o čemž bude zákazníka neprodleně informovat. Při jakékoliv úhradě je nutné uvádět variabilní symbol.

1.4Platební podmínky

Po objednání zboží Vám automaticky přijde na e-mail proforma faktura, na které budou údaje o zboží, cena a účet, na který je třeba proforma fakturu uhradit. Pokud zákazník neuhradí dohodnutou cenu, považujeme proforma fakturu za neplatnou a zároveň zaniká obchodní vztah mezi zákazníkem a společností VENDA SR spol. s r.o. Zálohu můžete zaplatit těmito způsoby:
     převodem na účet
     platební kartou
     při doručení dobírky

Při jakékoliv úhradě je nutné uvádět variabilní symbol. Při úhradě zálohové faktury jako variabilní symbol slouží číslo proforma faktury.

1.5Dodání zboží

Společnost VENDA SR spol. s ro, Kladenská 5, 040 18 Košice, DIČ: 2020052375, zapsaná v OR Košice 1, Sro 11241 / V Okresní soud Košice I, adresa orgánu dohledu: Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Košicích, Vrátna 3, Košice , se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od připsání platby na účet společnosti. Pokud doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, zákazníkovi bude nabídnuta možnost zrušení objednávky. Kupující nemá nárok na zaslání zboží bezplatně, mimo akcií zveřejněných na naší stránce www.peknezaclony.cz , kde je přesně uvedena částka a popřípadě i časové omezení, během níž tento nárok na bezplatnou dopravu v rámci Česka pro kupujícího vzniká. Zboží Vám doručíme na adresu, kterou jste uvedli jako adresu doručení. Zákazník svým podpisem na dodacím dokladu potvrdí, že zásilku převzal neporušenou a v souladu s objednávkou. V případě zjevného poškození přepravního obalu, kupující sepíše s dopravcem tzv. škodový zápis, který je nutný pro vyřízení případné reklamace.

Společnost VENDA SR spol. s ro se zavazuje dodat zboží k zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvede jako místo doručení. Pokud zákazník zásilku zboží nepřevezme ve sjednaném termínu, na adrese uvedené v objednávce, je možné po vzájemné dohodě s ním opakovat doručení, ale v tomto případě hradí veškeré náklady, které v souvislosti s opakovaným doručením společnosti VENDA SR spol. s r.o vznikly.

1.6Záruka

Záruční dobu upravují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, pokud není přímo uvedena záručním listě. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k poškození zboží došlo nevhodným používáním nebo péčí. U věcí již použitých neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím, opotřebením nebo nesprávným ošetřováním.

Ve smyslu zákona č.102/2014 Z.z. a ve znění pozdějších předpisů má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující na odstoupení od smlouvy může použít formulář, který mu byl zaslán v příloze e-mailu "Expedování objednávky". V tom případě ho prosím vyplňte podle předtisku, podepište a zašlete ho spolu se zbožím na naši adresu. Kupující si může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího i v listinné podobě, popřípadě e-mailem na adrese sklad@zavesy.com s uvedením: písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením jména a příjmení, adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu pro finanční vypořádání. Kupujícímu zašleme zpět peníze na jím uvedený účet do 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet přiměřeným způsobem, tak jak je to obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží běžně používat a následně jej vrátit prodávajícímu. Kupující vrátí nepoškozené zboží ve smyslu výše uvedených podmínek v původním obalu a s veškerým příslušenstvím na adresu prodávajícího.

Náklady na dopravu dodaného a vráceného zboží nese kupující.

Ve smyslu zákona č.102/2014 Z.z. §7 bod 6 odstavec c), a ve znění pozdějších předpisů spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru, nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele. Jedná se hlavně o toto zboží na našich stránkách - všechny typy (druhy, variace): záclony metráž (odstřih) včetně ušitých záclon dle požadavku spotřebitele, závěsy (dekorační látky) metráž (odstřih) včetně ušitých závěsů dle požadavku spotřebitele, garnýže - hliníkové kolejničky - všechny jsou vyráběny na míru a kožešina metráž.

Záruční lhůta, tak jak je uvedeno níže tímto není dotčena.

1.7Záruční lhůta

Záruční lhůta je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud má zboží delší záruční lhůtu, je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji řádně vyplněný a potvrzený záruční list, ve kterém jsou určeny podmínky a rozsah této záruky. Pokud je reklamace kupujícího vyřízena výměnou vadného zboží za bezvadné, platí na nový výrobek záruční lhůta od data převzetí nového zboží.

1.8Reklamační podmínky

Zákazník má právo nepřevzít zboží v případě, že se obsah dodávky neshoduje s objednávkou, je na něm viditelné mechanické poškození, nebo je zboží neúplné. Skutečnosti týkající se poškození, nebo kompletnosti dodávky, které zákazník zjistí až po převzetí (případně vybalení) zboží, neprodleně nahlásí telefonicky na čísle uvedeném na naší stránce, mailem na sklad@zavesy.com , nebo poštou na adresu VENDA SR spol. s ro, Kladenská 5, 040 18 Košice a dále se postupuje ve smyslu reklamačního řádu společnosti VENDA SR spol. s r.o.

Při uplatnění reklamace zkontaktuje zákazníka pracovník reklamačního oddělení. Zákazník předloží doklad o nákupu zboží (faktura, dodací list nebo záruční list).

1.9Místo reklamace

Reklamaci uplatňuje kupující písemně a to buď odesláním poštou, e-mailem: sklad@zavesy.com, nebo osobně v prostorách VENDA SR spol. s ro, Kladenská 5, 040 18 Košice, kde se sepíše záznam o reklamaci. Při uplatnění reklamace předkládá zákazník doklad o nákupu zboží (kopie faktury, dodacího listu) a potvrzený záruční list s datem prodeje (pokud byl ke zboží přiložen).

BREKLAMAČNÍ ŘÁD

2.1Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží (reklamovat ho). Vedoucí prodejny nebo pověřený pracovník je povinen po přezkoumání rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady.

Zákazník může reklamované zboží doručit na adresu VENDA SR spol. s ro, Kladenská 5, 040 18 Košice, kde se uskuteční prohlídka zboží a posoudí oprávněnost reklamace. Vybavení však nesmí trvat déle než 30 (třicet) dnů. Kupující nemá nárok na reklamování vad, na které byla poskytnuta sleva a o kterých ho prodávající informoval.

2.2Odpovědnost prodávajícího

Při prodeji zboží občanům prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám. Prodávající odpovídá za vady, které má prodávané zboží při převzetí zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční lhůtě. U věcí již použitých neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím, opotřebením nebo nesprávným ošetřováním.

2.3Místo reklamace

Reklamaci uplatňuje kupující osobně na adrese VENDA SR spol. s r.o, Kladenská 5, 040 18 Košice. Kupující nákup prokazuje příslušným dokladem o nákupu a jde-li o výrobek s prodlouženou záruční lhůtou i potvrzeným záručním listem. Při přechodném zavření, příp. zrušení obchodního místa se reklamace uplatňuje na tom obchodním místě, jejíž adresa je zveřejněna na stránce www.peknezaclony.cz

2.4Záruční lhůta

Podmínkou uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční lhůtě. Záruční lhůta je 24 (dvacetčtyři) měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud má zboží delší záruční lhůtu, je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji řádně vyplněný a potvrzený záruční list, ve kterém jsou určeny podmínky a rozsah této záruky. Pokud se reklamace kupujícího vyřízena výměnou vadného zboží za bezvadné, platí na nový výrobek záruční lhůta od převzetí nového zboží. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky nebo dílu, na který byla poskytnuta záruka.

2.5Zrušení objednávky

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce (dodavatel zboží) přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy. Důvody pro odstoupení od smlouvy mohou být: vyšší moc, nebo i vynaložení potřebného úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat a přesto není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutou ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.


2.6Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují vady zboží, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Pokud jde o odstranitelné vady, může kupující požadovat:
a) bezplatné, řádné a včasné odstranění chyb
b) výměnu vadné části, pokud se chyby týkají jen části
c) výměnu zboží pokud ještě nebyl použit

2.7. Neodstranitelné chyby

Jde-li o vady neodstranitelné, které brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat, může kupující požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné. Pokud výměna vadného zboží za bezvadné ze strany prodávajícího není možná, může kupující požadovat zrušení smlouvy a vrácení zaplacené částky.

2.8Vyřízení reklamace poskytnutím slevy

Pokud kupující požádá o slevu, může být reklamace vyřízena jejím poskytnutím. Sleva na zboží je poskytována tehdy, jestliže se jedná o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání zboží podle jeho určení. Při určování výše slevy se přihlíží na rozsah chyb reklamovaného zboží.

2.9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu sklad@zavesy.com. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

3.0Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti 1. ledna 2023

Dodací podmínky

Dodací termín je obvykle 24 hodin. až do 20 prac.dní a potvrzujeme ho po obdžaní objednávky. Dodání avízo e-mailem minimálně den předem. Se zbožím dodáváme daňové doklady. Při platbě na předfakturu je dodací doba stejná, ale začíná se počítat od připsání platby na náš účet, pokud se nedohodne jinak.

Způsob dodání

Objednané zboží dopravujeme až k Vám přepravní službou.

Poplatky za dopravu

Kupující nemá nárok na zaslání zboží bezplatně, mimo akcií zveřejněných na naší stránce www.peknezaclony.cz , kde je přesně uvedena částka a popřípadě i časové omezení, během níž tento nárok na bezplatnou dopravu v rámci Česka pro kupujícího vzniká. Aktuální ceny dopravy jsou zveřejněny přímo na našich stránkách Cena dopravy.

Symboly pro údržbu s přesným materiálovým složením jsou uvedeny na každém hotovém výrobku.

CSOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve smyslu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů a podle nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, ktorýrm se ruší směmice 95/46 /ES (obecné nařízení o ochraně údajů = GDPR) a v souladu se zákonem č.18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů, změně a doplnění některých zákonů, ve znění platném a účinném od 25.05.2018 uchováváme Vaše údaje, které jsou potřebné pro zaslání Vámi objednaného zboží k Vám a to hlavně:
 
e-mailovou adresu, telefonní číslo, jméno, příjmení, Vaši adresu kterou zadáte do objednávky, adresu dodání (v případě FO a PO IČO, DIČ, DIČ, sídlo společnosti) na účel vystavení faktury pro Vás a souvisejících dokladů - právním základem je plnění si zákonnych povinnosti provozovatele vyplývajících z daňových zákonů.
 
Během Vaší návštěvy našich stránek je z technických důvodů zaznamenávána Vaše IP adresa, kterou Vám přidělil Váš poskytovatel internetu. My zaznamenáváme z jakých stránek jste navštívili naši stránku, jak dlouho jste se na ní zdrželi, na které konkrétní podstránky jste se dívali a pod. Jelikož tyto informace jsou považovány za osobní údaj, protože jde o Váš online identifikátor, tento údaj chráníme. Naše stránky používají cookies k tomu, abychom zjistili preference návštěvníka web stránek a věděli na zaklade toho přizpůsobovat nabídku. Cookies se mohou používat k tomu, abychom zjistili, jestli jste naše stránky z Vašeho počítače někdy navštívili. Bez nich bychom nevěděli co se Vám líbí. Cookies jsou textové soubory, které se uloží počas Vaší návštěvy našich stránek na Váš pevný disk. Pokud si nepřejete cookies ukládat, můžete je deaktivovat ve Vašem internetovém prohlížeči. Vzhledem ke skutečnosti, že jde také o Váš osobní údaj, můžete namítat proti použití cookies tím, že nám Vaši námitky zašlete na mail: sklad@zavesy.com. Všechny výše uvedené osobní údaje shromažďujeme za účelem zlepšení našich služeb (nabídky) a efektivně cílené reklamy - remarketingu.
 
Vaše osobní údaje na našem webu zadáváte dobrovolně, což potvrzujete zaškrtnutím políčka: Souhlasím s obchodními podmínkami v našem čtyřkrokové objedávacom procesu. Zasláním objednávky udělujete závazný souhlas firmě Venda SR spol. s r.o. se zpracováním osobních údajů.
 
Doba uchovávání údajů
 
Osobní údaje zpracovatel uchovává na uvedené účely po dobu 5 let, pokud zvláštní právní předpisy (daňové, pracovneprávne, archivace, účetní předpisy) nestanoví jinak, nebo pokud svůj souhlas neodvoláte (za podmínky, že nejsme zvláštním předpisem vázaný Váš údaj dále archivovat). V časovém období od poskytnutí souhlasu do jeho odvolání
je zpracování Vašich osobních údajů zákonné, i když jste svůj souhlas po jeho poskytnutí odvolali. Naše webové stránky jsou zabezpečené protokolem (certifikátem) https: // a platba za výrobky je přes zabezpečené platební brány, nebo banky. Údaje, které o Vás uchováváme v elektronické podobě jsou uloženy na zabezpečených serverech chráněných šifrováním (pseudonymizácia). Vaše údaje v listinné podobě (fakturace - daňový zákon) jsou uloženy v uzamčené budově s bezpečnostním zámkem a poplašným systémem. Pokud by náhodou byly naše systémy napadené hackerským útokům, či jinak a vznikla by i jen hrozba úniku dat, budete do 72 hodin informováni naší podporou o přijatých opatřeních a zaroveň v téže lhůtě budeme komunikovat i s orgánem dozoru v oblasti ochrany osobních údajů v SR - s Úřadem na ochranu osobních údajů.
 
Vaše práva
 
Jako dotčená osoba, tj osoba, jejíž osobní údaje se zpracovávají - máte právo být informován o údajích zpracovatele a správce - t.j. osoby, která Vaše údaje zpracovává. zpracovatelem ke zpracování osobních údajů je: Společnost VENDA SR spol. s r.o., Kladenská 5, 040 18 Košice, DIČ: 2020052375, zapsaná v OR Košice 1, Sro 11241/V Okresní soud Košice I, e-mail kontaktní osoby: sklad@zavesy.com. Máte právo na přístup k údajům, které o Vas zpracovává. Jsou to výše uvedené údaje, které zadáváte do objednávkového formuláře (registračního formuláře). V případě zájmu rádi Vam je na požádání poskytneme písemně na Váš e-mail. Jak dotčená osoba máte právo na opravu poskytnutých údajů, resp. jejich doplnění v případě výskytu jakýchkoli nesrovnalostí. Po dosažení účelu poskytnutí osobních údajů - tj. po poskytnutí plnění ze spotřebitelské smlouvy a odeslání výrobků máte "právo na zapomnění" - právo na vymazání poskytnutých údajů. Právo na vymazání poskytnutých osobních údajů se uplatní i v případě, že odvoláte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů. V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na zaklade Vašeho souhlasu máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu je stejně jednoduché, jako jeho udělení: napište nám na e-mail: sklad@zavesy.com. V případech, kdy je zpracovávání osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu, jako oprávněném zájmu zpracovatele, máte právo namítat tento oprávněný zájem. Pokud Vaši námitku vybavíme jako důvodnou, Vaše údaje zpracované na uvedeném základě vymažeme z našich systémů. Stejně jich vymažeme, pokud se prokáže, že údaje byly zpracovány nezákonně. Právo na vymazání Vašich osobních údajů však není absolutní. Pokud Vaše údaje potřebujeme k plnění zákonnych povinností, které nám ukládají daňové zákony, účetní předpisy a další zvláštní právní předpisy, pro tento účel plnění našich zákonných povinností je budeme muset nadále zpracovávat. Jako dotčená osoba máte právo požadovat omezení zpracovávání Vašich osobních údajů a to i v případě pokud napadnete správnost osobních údajů a to po dobu prověřování správnosti údajů, nebo pokud je zpracování osobních údajů nezákonné a na místo vymazání údajů budete požadovat omezení jejich zpracování a také pokud zpracovatel nepotřebuje Vaše osobní údaje k účelu, který uvedl, ale potřebujete jejich pravě Vy k prokázání, příp. obhajování Vašich právních nároků (reklamace, soudně spory - jinak by došlo k výmazu údajů a nemohli bychom Vám je poskytnou). Při omezení zpracovávání osobních údajů, Vaše údaje zůstanou v našem systému, ale už je nebudeme používat pro naše účely. Máte právo požadovat i přenos osobních údajů k druhému zpracovateli, jehož údaje nám písemně sdělíte. Všechny Vaše žádosti při uplatňování Vašich výše uvedených práv, námitku proti oprávněnému zájmu zpracovatele, nebo souhlas se zpracováním osobních údajů vyřídíme do 72 hodin od doručení, v případě komplikované žádosti nejpozději do 1 měsíce od doručení žádosti. Zpracovatel prohlašuje, že nedochází k přenosu osobních údajů do třetích zemí a Vaše udaje jsou uloženy na serverech lokalizovaných v EU. Pokud by náhodou došlo k přenosu do třetích zemí, je to způsobeno technickými operacemi našich zprostředkovatelů. Proto v zprostředkovatelských smlouvách, které máme s nimi uzavřené, je bezpečnost Vašich údajů i přenos dat mimo EU do maximální možné míry ošetřeny. Kontrolním orgámom nad zpracováváním osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky. V případě, že na Vaši žádost nebudeme reagovat do 1 měsíce od jejího doručení, máte právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů dle ust. §100 zákona č. 18/2018 Z.z. v platném a účinném znění (řízení o ochraně osobních údajů).
 
Zprostředkovatelé (příjemci údajů)
 
Se zprostředkovateli (třetí strany), ke kterým se od nás dostávají Vaše údaje máme uzavřené zprostředkovatelské smlouvy (nebo jiné smlouvy) v jejich navrhovaném znění a jsou to hlavně přepravci GLS, Geis a další. Google, Heureka, Seznam a další porovnávače zboží.
 
Třetí strany
 
tyto mají vlastní podmínky ochrany osobních údajů a jsou nezávislé od našich. Z tohoto důvodu neneseme žádnou právní odpovědnost za obsah a aktivity těchto třetich stran. I přesto je naší snahou udržet vysokou úroveň bezpečnosti. Proto, pokud máte jakékoliv podezření na nekalé chování těchto třetích stran, kontaktujte nás na sklad@zavesy.com. S Vašimi osobními údaji neobchodujeme, neprodáváme je a ani žádným jiným způsobem jich neposkytujeme. Výjimkou jsou příjemci, zprostředkovatelé, o kterých již byla poskytnuta informace výše. Předání Vašich osobních údajů státním organizacím je pouze na základě zákona, nebo právoplatných úředních, soudních rozhodnutí v souladu s právními předpisy Slovenské republiky. Vaše osobní údaje jsou používány pro účely uvedené v těchto zásadách, i to jen nezbytném rozsahu.
 
Změny v podmínkách o ochraně osobních údajů
 
Pokud se rozhodneme změnit podmínky o ochraně osobních údajů, zveřejníme je v našich ochodních podmínkách a informujeme Vás e-mailem.
 
Tyto podmínky jsou platné od 23. května 2018