Obchodní a záruční podmínky

AOBCHODNÍ PODMÍNKY

1.1Nákup

Nákup zboží v naší virtuální prodejně mohou provádět fyzické a právnické osoby bez omezení za předpokladu, že se budou řídit níže uvedenými pravidly. Zákazník si může objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko "objednat".

1.2Objednání zboží

Stisknutím tlačítka "objednat" a zadání počtu kusů, se zboží automaticky vloží do nákupního košíku, který je kdykoliv k dispozici k náhledu stisknutím ikony Košík. Po naplnění košíku je nutné vyplnit povinné kolonky objednacího formuláře a tento následně odeslat.

Údaje zadané při registraci budou ve smyslu zákona č. 482/2002 Z.z. použity pouze v rámci obchodního vztahu mezi firmou a zákazníkem (v tomto případě - při nákupu přes internet) a prodávající se zavazuje, že je neposkytne žádné třetí osobě.

Po stisknutí tlačítka Zaslat objednávku v nákupním košíku bude Vaše objednávka zaregistrována v našem systému, o čem dostanete vyrozumění na Vámi udanou e-mailovou adresu a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi zákazníkem a prodávajícím.

Objednáním zboží se kupující zavazuje uhradit cenu za dodané zboží a služby včetně nákladů na přepravu a balení. Pokud je zboží dodáváno na fakturu, splatnost faktury je 7 dní ode dne vystavení. Zboží je odesláno až po uhrazení faktury.

Riziko ztráty, poškození nebo zničení zboží přechází na kupujícího v okamžiku jeho převzetí osobně kupujícím.

Od tohoto momentu pro obě strany platí všechny práva a povinnosti vyplývající z obchodních podmínek, reklamačního řádu, občanského a obchodního zákoníku.

Potvrzení objednávky ze strany naší společnosti VENDA SR spol. s r.o se provádí automaticky e-mailem. Objednávky odeslané přes internet, e-mail jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

1.3Ceny

Společnost VENDA SR spol. s r.o. garantuje cenu uvedenou na objednávce v případě, že bude uhrazena ve lhůtě splatnosti. Ve všech ostatních případech si společnost VENDA SR spol. s r.o. vyhrazuje právo na změnu cen, o čemž bude zákazníka neprodleně informovat. Při jakékoliv úhradě je nutné uvádět variabilní symbol.

1.4Platební podmínky

Po objednání zboží Vám automaticky přijde na e-mail proforma faktura, na které budou údaje o zboží, cena a účet, na který je třeba proforma fakturu uhradit. Pokud zákazník neuhradí dohodnutou cenu, považujeme proforma fakturu za neplatnou a zároveň zaniká obchodní vztah mezi zákazníkem a společností VENDA SR spol. s r.o. Zálohu můžete zaplatit těmito způsoby:
     převodem na účet
     platební kartou
     při doručení dobírky

Při jakékoliv úhradě je nutné uvádět variabilní symbol. Při úhradě zálohové faktury jako variabilní symbol slouží číslo proforma faktury.

1.5Dodání zboží

Společnost VENDA SR spol. s ro, Idanská 39, 040 11 Košice, DIČ: 2020052375, zapsaná v OR Košice 1, Sro 11241 / V Okresní soud Košice I, adresa orgánu dohledu: Slovenská obchodní inspekce, Inspektorát Slovenské obchodní inspekce se sídlem v Košicích, Vrátna 3, Košice , se zavazuje dodat objednané zboží zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od připsání platby na účet společnosti. Pokud doba dodání bude z technických důvodů nesplnitelná, zákazníkovi bude nabídnuta možnost zrušení objednávky. Kupující nemá nárok na zaslání zboží bezplatně, mimo akcií zveřejněných na naší stránce www.peknezaclony.cz , kde je přesně uvedena částka a popřípadě i časové omezení, během níž tento nárok na bezplatnou dopravu v rámci Česka pro kupujícího vzniká. Zboží Vám doručíme na adresu, kterou jste uvedli jako adresu doručení. Zákazník svým podpisem na dodacím dokladu potvrdí, že zásilku převzal neporušenou a v souladu s objednávkou.
Společnost VENDA SR spol. s ro se zavazuje dodat zboží k zákazníkovi na adresu, kterou zákazník uvede jako místo doručení. Pokud zákazník zásilku zboží nepřevezme ve sjednaném termínu, na adrese uvedené v objednávce, je možné po vzájemné dohodě s ním opakovat doručení, ale v tomto případě hradí veškeré náklady, které v souvislosti s opakovaným doručením společnosti VENDA SR spol. s r.o vznikly.

1.6Záruka

Záruční dobu upravují příslušná ustanovení Občanského zákoníku, pokud není přímo uvedena záručním listě. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k poškození zboží došlo nevhodným používáním nebo péčí. U věcí již použitých neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím, opotřebením nebo nesprávným ošetřováním.

Ve smyslu zákona č.102/2014 Z.z. a ve znění pozdějších předpisů má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Kupující na odstoupení od smlouvy může použít formulář, který mu byl zaslán v příloze e-mailu "Expedování objednávky". V tom případě ho prosím vyplňte podle předtisku, podepište a zašlete ho spolu se zbožím na naši adresu. Kupující si může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy u prodávajícího i v listinné podobě, popřípadě e-mailem na adrese sklad@zavesy.com s uvedením: písemné prohlášení o odstoupení od smlouvy s uvedením jména a příjmení, adresy, čísla objednávky, data objednání a čísla účtu pro finanční vypořádání. Kupujícímu zašleme zpět peníze na jím uvedený účet do 14 dnů od převzetí zboží.

Kupující má právo v této lhůtě zboží rozbalit a odzkoušet přiměřeným způsobem, tak jak je to obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží běžně používat a následně jej vrátit prodávajícímu.

Náklady na dopravu vráceného zboží nese kupující.

Ve smyslu zákona č.102/2014 Z.z. §7 bod 6 odstavec c), a ve znění pozdějších předpisů spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů, jejímž předmětem je prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru, nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele. Jedná se hlavně o toto zboží na našich stránkách - všechny typy (druhy, variace): záclony metráž (odstřih) včetně ušitých záclon dle požadavku spotřebitele, závěsy (dekorační látky) metráž (odstřih) včetně ušitých závěsů dle požadavku spotřebitele, garnýže - hliníkové kolejničky upravené podle zvláštních požadavků spotřebitele. (krácení, ohýbání apod.)

Záruční lhůta, tak jak je uvedeno níže tímto není dotčena.

1.7Záruční lhůta

Záruční lhůta je 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud má zboží delší záruční lhůtu, je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji řádně vyplněný a potvrzený záruční list, ve kterém jsou určeny podmínky a rozsah této záruky. Pokud se reklamace kupujícího vyřízena výměnou vadného zboží za bezvadné, platí na nový výrobek záruční lhůta od data převzetí nového zboží.

1.8Reklamační podmínky

Zákazník má právo nepřevzít zboží v případě, že se obsah dodávky neshoduje s objednávkou, je na něm viditelné mechanické poškození, nebo je zboží neúplný. Skutečnosti týkající se poškození nebo kompletnosti dodávky, které zákazník zjistí až po převzetí (případně vybalení) zboží, neprodleně nahlásí telefonicky na čísle uvedeném na naší stránce, mailem na sklad@zavesy.com , nebo poštou na adresu VENDA SR spol. s ro, Idanská 39, 040 11 Košice a dále se postupuje ve smyslu reklamačního řádu společnosti VENDA SR spol. s r.o.

Při uplatnění reklamace zkontaktuje zákazníka pracovník reklamačního oddělení. Zákazník předloží doklad o nákupu zboží (faktura, dodací list nebo záruční list).

1.9Místo reklamace

Reklamaci uplatňuje kupující písemně a to buď odesláním poštou, e-mailem: sklad@zavesy.com, nebo osobně v prostorách VENDA SR spol. s ro, Idanská 39, 040 11 Košice, kde se sepíše záznam o reklamaci. Při uplatnění reklamace předkládá zákazník doklad o nákupu zboží (kopie faktury, dodacího listu) a potvrzený záruční list s datem prodeje (pokud byl ke zboží přiložen).

BREKLAMAČNÍ ŘÁD

2.1Právo kupujícího na reklamaci vadného zboží

Vyskytne-li se na zakoupeném zboží vada, je kupující oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady zboží (reklamovat ho). Vedoucí prodejny nebo pověřený pracovník je povinen po přezkoumání rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na odborné posouzení vady.

Zákazník může reklamované zboží doručit na adresu VENDA SR spol. s ro, Idanská 39, 040 11 Košice, kde se uskuteční prohlídka zboží a posoudí oprávněnost reklamace. Vybavení však nesmí trvat déle než 30 (třicet) dnů. Kupující nemá nárok na reklamování vad, na které byla poskytnuta sleva a o kterých ho prodávající informoval.

2.2Odpovědnost prodávajícího

Při prodeji zboží občanům prodávající odpovídá za to, že zboží má požadovanou jakost, množství, míru a hmotnost. Musí být bez vad a musí odpovídat technickým normám. Prodávající odpovídá za vady, které má prodávané zboží při převzetí zboží a za vady, které se vyskytnou po převzetí zboží v záruční lhůtě. U věcí již použitých neodpovídá prodávající za vady vzniklé jejich použitím, opotřebením nebo nesprávným ošetřováním.

2.3Místo reklamace

Reklamaci uplatňuje kupující osobně na adrese VENDA SR spol. s r.o, Idanská 39, 040 11 Košice. Kupující nákup prokazuje příslušným dokladem o nákupu a jde-li o výrobek s prodlouženou záruční lhůtou i potvrzeným záručním listem. Při přechodném zavření, příp. zrušení obchodního místa se reklamace uplatňuje na tom obchodním místě, jejíž adresa je zveřejněna na stránce www.peknezaclony.cz

2.4Záruční lhůta

Podmínkou uznání reklamace je, aby byla uplatněna v záruční lhůtě. Záruční lhůta je 24 (dvacetčtyři) měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud má zboží delší záruční lhůtu, je prodávající povinen vydat kupujícímu při prodeji řádně vyplněný a potvrzený záruční list, ve kterém jsou určeny podmínky a rozsah této záruky. Pokud se reklamace kupujícího vyřízena výměnou vadného zboží za bezvadné, platí na nový výrobek záruční lhůta od převzetí nového zboží. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky nebo dílu, na který byla poskytnuta záruka.

2.5Zrušení objednávky

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, nebo pokud výrobce, dovozce (dodavatel zboží) přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících ze smlouvy. Důvody pro odstoupení od smlouvy mohou být: vyšší moc, nebo i vynaložení potřebného úsilí, které lze na něm spravedlivě požadovat a přesto není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami, nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutou ve smlouvě ve lhůtě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy a to převodem na účet určený kupujícím.


2.6Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují vady zboží, jejichž odstraněním neutrpí vzhled, funkce a jakost zboží. Pokud jde o odstranitelné vady, může kupující požadovat:
a) bezplatné, řádné a včasné odstranění chyb
b) výměnu vadné části, pokud se chyby týkají jen části
c) výměnu zboží pokud ještě nebyl použit

2.7. Neodstranitelné chyby

Jde-li o vady neodstranitelné, které brání tomu, aby se zboží mohlo řádně užívat, může kupující požadovat výměnu vadného zboží za bezvadné. Pokud výměna vadného zboží za bezvadné ze strany prodávajícího není možná, může kupující požadovat zrušení smlouvy a vrácení zaplacené částky.

2.8Vyřízení reklamace poskytnutím slevy

Pokud kupující požádá o slevu, může být reklamace vyřízena jejím poskytnutím. Sleva na zboží je poskytována tehdy, jestliže se jedná o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání zboží podle jeho určení. Při určování výše slevy se přihlíží na rozsah chyb reklamovaného zboží.

2.9. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu sklad@zavesy.com
Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs.
Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

3.0Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá platnosti 1. ledna 2018

Dodací podmínky

Dodací termín je obvykle 24 hodin. až do 20 prac.dní a potvrzujeme ho po obdžaní objednávky. Dodání avízo e-mailem minimálně den předem. Se zbožím dodáváme daňové doklady. Při platbě na předfakturu je dodací doba stejná, ale začíná se počítat od připsání platby na náš účet, pokud se nedohodne jinak.

Způsob dodání

Objednané zboží dopravujeme až k Vám přepravní službou.

Poplatky za dopravu

Kupující nemá nárok na zaslání zboží bezplatně, mimo akcií zveřejněných na naší stránce www.peknezaclony.cz , kde je přesně uvedena částka a popřípadě i časové omezení, během níž tento nárok na bezplatnou dopravu v rámci Česka pro kupujícího vzniká. Aktuální ceny dopravy jsou zveřejněny přímo na našich stránkách Cena dopravy.

Symboly pro údržbu s přesným materiálovým složením jsou uvedeny na každém hotovém výrobku.

CSOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ve smyslu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů a změně a doplnění některých zákonů, zasláním objednávky uděluji souhlas firmě Venda SR spol. s r.o. se zpracováním osobních údajů. Tyto nebudou poskytnuty třetím osobám.

pekna pradlo